Добродошли на сајт АСА, прве репрезентативне организације архитеката у Србији!

1 items tagged "Статут"

Резултати 1 - 1 од 1

Статут АСА

Category: o udruzenju
Креирано понедељак, 14 април 2014 21:03

На основу члана 10 и 11 Закона о удружењима (Службени гласник РС бр. 51 / 2009 од 14.07.2009 године) оснивачи савеза удружења Асоцијација српских архитеката на Скупштини одржаној дана 10 маја 2010 године у Београду, Нехруова бр. 214, донели су:

 

С Т А Т У Т

АСОЦИЈАЦИЈЕ СРПСКИХ АРХИТЕКАТА

 

I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Асоцијација српских архитеката (у даљем тексту Асоцијација) је савез стручних удружења у који се удружују сви правни субјекти који желе остваривање циљева утврђених овим Статутом.

 

Члан 2.

Овим Статутом се утврђују заједнички циљеви, права, обавезе и одговорност чланова и органа Асоцијације као и друга питања од значаја за њихов рад.

 

Члан 3.

 Пун назив Асоцијације је: Асоцијација српских архитеката

 Скраћени назив Асоцијације је: АСА

 Седиште Асоцијације је у Београду.

 Асоцијација остварује своју активност на подручју Републике Србије.

 

Члан 4.

 Асоцијација има својство правног лица.

 Асоцијација има свој амблем: у квадратном оквиру слова АСА.

 

Члан 5.

Печат Асоцијације је идентичан амблему Асоцијације, с тим што је испод амблема уписан назив Асоцијације на српском и енглеском језику.

 

 

II    ЦИЉЕВИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

 

Члан 6.

Област остваривања циљева је архитектура и урбанизам

Циљеви и задаци Асоцијације су:

афирмација, заштита и унапређење архитектуре као професије и њеног статуса у оквиру друштвених и културних токова у Србији. У остваривању овог основног циља посебно се подразумевају следећи задаци:

организовање професионалног рада својих чланица у односу на потребе и захтеве уређења простора и изградње, а на добробит друштва;

помагање, подстицање ипраћење извршења права и обавеза својих чланица, посебно са становишта професионалног кодекса архитеката;

праћење и помагање развоја теорије, науке и образовања из области архитектуре и урбанизма, у сарадњи са научним и школским установама и привредом;

праћење актуелне ситуације и праксе у области урбанизма, архитектуре и градитељства у нашој средини, као и активно критичко учешће у јавним дебатама, стручним трибинама, те давање мишљења, коментара и предлога у циљу доношења оптималних и одрживих решења, примерених нашим реалним условима;

додељивање награда и признања за посебна достигнућа у области теорије и праксе архитектуре и урбанизма;

унапређење општег познавања теорије и праксе у области урбанизма, архитектуре и градитељства као и неговање традиционалних и опште признатих и прихваћених принципа и вредности поменутих области;

давање мишљења, коментара, вршење експертиза и формирање предлога из домена свога рада.

 

Члан 7.

За остваривање циљева и задатака, утврђених овим статутом, Асоцијација може обављати следеће привредне и друге делатности:

22110     издавање књига, брошура и сл;

издавање стручних часописа и сличних периодичних издања;

давање стручних експертиза, мишљења и оцена;

организација истраживања грађе и анкетирања живих сведока догађања у урбанизму и архитектури, као базе података за симпозијуме, изложбе и јавна предавања;

организовање конкурса, сајмова и изложби из архитектонско – грађевинске области домаћих и страних организација и инвеститора;

израда програма, идејних решења, генералних и идејних пројеката у области архитектуре и урбанизма.

 

 

III    ЧЛАНСТВО АСОЦИЈАЦИЈЕ

 

Члан 8.

Чланови Асоцијације могу бити удружења која се баве питањима урбанизма или архитектуре, прихватају Статут и преузимају обавезу да ће својим деловањем радити на остваривању циљева Асоцијације.

Учлањење се врши подношењем потписане приступнице која се упућује Скупштини Асоцијације као органу који се састаје најмање једном годишње и прима у чланство Асоцијације нове чланице. Престанак чланства настаје добровољним писменим иступањем, или одлуком Управног одбора коју утврђује Скупштина Асоцијације, на основу претходно спроведеног поступка утврђивања разлога за брисање из чланства. Разлози за брисање из чланства могу бити: неактивност и неучествовање у раду Асоцијације дуже од једне године или неплаћање чланарине за период дуже од једне године.  

 

 

IV   ОРГАНИ АСОЦИЈАЦИЈЕ

 

Члан 9.

Све чланице Асоцијације сачињавају Скупштину.

Извршни орган Скупштине Асоцијације је Управни одбор.

Чланице Асоцијације су представљене у Скупштини преко свог председника, заступника или другог нарочито овлашћеног представника.

 

Члан 10.

 

Скупштина Асоцијације:

усваја статут Асоцијације, његове измене и допуне;

бира и разрешава лице овлашћено за заступање Асоцијације;

одлучује о удруживању у међународне организације, савезе, удружења и сл.

усваја годишњи финансијски извештај Асоцијације;

доноси одлуку о статусним променама Асоцијације и престанку рада Асоцијације;

бира и опозива чланове Управног одбора;

разматра извештаје, програме, планове;

одлучује и о другим важнијим питањима Асоцијације.

 

Скупштина може да овласти Управни одбор да доноси следеће одлуке из њене надлежности: опозив чланова Управног одбора и удруживање у међународне организације, савезе, удружења и сл.

Скупштина има кворум ако је присутна већина представника чланица, а одлучује већином гласова присутних представника чланица.

 

Члан 11.

Управни одбор

Управни одбор сачињавају овлашћени представници чланица Асоцијације и чланови АСА које је Управни одбор кооптирао у свој састав.

Мандат управног одбора је пет година и може се обнављати. Управни одбор бира између својих чланова председника и два потпредседника Асоцијације.

Управни одбор утврђује и спроводи дугорочни и годишњи програм Асоцијације, и организује, односно координира све активности Асоцијације, а посебно спровођење програма. Управни одбор одржава редовне седнице, најмање једном месечно и извештава чланице о своме раду и материјалној ситуацији. За свој рад Управни одбор одговара Скупштини најмање једном годишње, на редовном годишњем заседању Скупштине.

За вршење одређених активности Асоцијација може одлуком Управног одбора образовати стална или привремена тела (одборе, комисије, секције и сл.) а нарочито:

 

-   секцију аутора – уметника;

-   секцију бироа;

-   уметнички савет

-   суд части;

-   комисију за сарадњу са Инжењерском комором Србије;

-   комисију за израду ценовника рада у урбанизму и архитектури;

-   комисију за заштиту ауторских права;

-   комисију за израду правилника о рејтингу појединаца – аутора;

-   комисију за правилник о рејтингу бироа;

-   веће за доделу Повеље АСА за животно дело;

-   комисију за уредбе и законе;

-   комисију за међународну сарадњу.

 

Председник управног одбора је одговоран за извршавање одлука и организовање активности Асоцијације. Управни одбор пуноважно одлучује већином гласова свих својих чланова.

 

Члан 12.

Надзор над радом Асоцијације у погледу поштовања закона и општих аката, спроводе чланице непосредно и преко Надзорног одбора од три члана са мандатом од пет година који бира управни одбор.

 

 

V    МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАњЕ

 

Члан 13.

Асоцијација се издржава од чланарине, прилога, прихода од имовине, сарадње са спонзорима, издавања месечног гласила као и из других извора.

Рад у Асоцијацији је добровољан. Зависно од потреба и могућности, у случајевима када је неопходно ангажовање стручних лица из области сродних урбанизму и архитектури, Асоцијација може давати накнаду за уложени рад и ангажовати извршиоце по уговору о делу.

Управни одбор својим одлукама располаже финансијским средствима Асоцијације.

У случају  престанка рада Асоцијације, сва затечена имовина припада Архиву Србије у Београду

 

 

VI   ЈАВНОСТ

 

Члан 14.

Председник Управног одбора представља Асоцијацију и заступа је.

Управни одбор може овластити друго лице да заступа интересе Асоцијације у појединим питањима или за стално.

Асоцијација комуницира са јавношћу и чланицама  издавањем, у складу са законом, редовног двомесечног гласила „Архитектура“ у коме објављује резултате истраживања, стручних радова и информације из домена рада Асоцијације.

Седнице, одлуке Управног одбора и документа Асоцијације су јавна и доступна у складу са законом. 

 

 

VII   ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 15.

Измене и допуне Статута предлаже група од најмање три чланице, доноси их Скупштина Асоцијације а утврђују се у редовној процедури, на основу Закона и одлука надлежних државних органа управе.

Статут ступа на снагу даном уписа у регистар надлежних органа управе.

 

Београд 01.03.2012          

Председник Скупштине Асоцијације српских архитеката,

др арх Зоран Маневић